Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Ak sa rozhodnete tovar reklamovať, postupujte nasledovne:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi ustanoveniami § 7, 8, 9, 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku”).

V zmysle vyššie uvedeného:

kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku,
kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a to e-mailom alebo poštou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a podobne v originálnom obale.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 odsekom 6, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa – tovaru zhotoveného osobitne na objednávku, tovaru vyhotoveného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 odsekom 6, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytnutie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je vrátenie tovaru, vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený a odkontrolovaný. Pri odstúpení od zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky vrátane nákladov (doprava), ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením tovaru v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po doručení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou, alebo poštovou poukážkou.

Postup pri reklamácii

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetovom obchode www.kabelky-shop.sk, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formulára cez internetový obchod www.kabelky-shop.sk alebo inou písomnou formou a doručí reklamáciu predávajúcemu elektronicky alebo písomne na poštovú adresu sídla.

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

doručenie písomnej reklamácie predávajúcemu a to poštou alebo elektronickou poštou (e-mailom)
doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva
Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu Dexi trade s.r.o., Hospodárska 2660/6, 921 01 Piešťany. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na:

záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
na nevyhovujúci odtieň materiálu, kameňa, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých farieb na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň, papier) kupujúceho.
kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň materiálu a kameňa objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
uplynutím záručnej doby tovaru,
mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená týmto spôsobom:

Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať). Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.